Barcelona 2015

Przed nami ko­lejny wy­pad, tym ra­zem w miej­sce już kie­dyś od­wie­dzone: Bar­ce­lona. Mia­sto wi­dzie­li­śmy pod­czas od­po­czynku po pie­szej piel­grzymce do San­tiado de Com­po­stella w 2012 roku ale bar­dzo chęt­nie do niego wra­camy. Szcze­gól­nie je­śli zdra­dzę wam, że Mag­dzie udało się tra­fić na noc­legi w cen­trum mia­sta po 1 euro za osobę. Przy­zna­cie, że jest to nie­ba­ga­telny po­wód wy­jazdu. Kilka […]