20131231-214902.jpg

Mamy 2014 rok

Oby był przy­naj­mniej tak do­bry jak mi­niony, pe­łen po­zy­tyw­nych wra­żeń, w miarę bez­pro...
20131231-005255.jpg

Smaczne odkrycie

Ko­rzy­sta­jąc ze sprzy­ja­ją­cej po­gody wy­bra­li­śmy się po śnia­da­niu na spa­cer brze­...

Jastrzębia Góra po sezonie

Po cał­kiem wy­god­nej i dość szyb­kiej po­dróży Pol­skim Bu­sem, trój­miej­ską SKM-ką oraz lo­kal­nym bu­sem do­tar­li­śmy do Ja­strzę­biej Góry. Miej­sco­wo­ści (bę­dą­cej for­mal­nie dziel­nicą Wła­dy­sła­wowa) która ist­nieje dzięki od­wie­dza­ją­cym ją go­ściom. Nie­mal każdy bu­dy­nek jest po­wią­zany w ten czy inny spo­sób z tu­ry­styką. Na każ­dej ulicy są ho­tele, ho­te­liki, domy wcza­sowe, skle­piki, bary i knajpki… Jak się mo­że­cie do­my­ślać zna­ko­mita większość […]

20131227-095703.jpg

Rok zamkniemy na północy

Za kilka dni tak „lu­biana” przeze mnie data i zwią­zane z nią obo­wiąz­kowe im­pre­zo­wa­nie...
20130717-154835.jpg

Obiad w lesie

Dzi­siaj jest tak ład­nie, a oko­lica na tyle in­te­re­su­jąca, że od­pu­ści­łem szu­ka­nie ...

Dalej na wschód

Wie­czo­rem spo­tka­łem parę z Fin­lan­dii która wraca do domu po wy­pa­dzie mo­to­cy­klo­wym na po­łu­dnie Eu­ropy. Spę­dzi­li­śmy ra­zem czas na ko­la­cji i tro­chę po niej oglą­da­jąc zdję­cia, po­mo­głem im za­pla­no­wać dal­szą drogę z uwzględ­nie­niem co cie­kaw­szych miejsc na tra­sie z War­szawy do gra­nicy. Mam za­pro­sze­nie na do­roczne spo­tka­nie mo­to­cy­kli­stów które w tym roku było w… Byd­gosz­czy, a za rok od­bę­dzie się w Tampere […]

Skarżysko Kamienna — pierwszy nocleg

Przed 20 za­wi­ną­łem do przy­stani którą dzi­siaj jest ho­tel po­ło­żony przy ru­chli­wej tra­sie. Za późno za­bra­łem się do szu­ka­nia miej­sca na noc­leg, trzeba było naj­pierw wy­brać sen­sow­niej­szy re­jon pod wzglę­dem obec­no­ści na przy­kład agro­tu­ry­styki, a po­tem szu­kać do­jazdu. Zro­bi­łem od­wrot­nie i gdy na­de­szła pora noc­legu oka­zało się, że w oko­licy nie ma nic poza kil­koma ho­te­lami. Zmę­cze­nie podpowiedziało […]

20130716-140732.jpg

Ruszam przed siebie

Po­cząt­kowy plan wy­jazdu po­szedł do ko­sza, może in­nym ra­zem po­goda bę­dzie bar­dziej sprz...